Lobbing Academy

Starostlivo navrhnutý program kurzu a praktický prístup Public Affairs expertov vytvárajú jedinečnú príležitosť pre nadobudnutie nových znalostí pre prax. Účastníci Akadémie získajú a prehĺbia praktické poznatky podnecujúce budovanie kapacity pre osobný aj profesionálny rozvoj.

2 mesiace kurzu
8 stretnutí
32 hodín vyučovania

Pre koho?

Kurz je určený profesionálom zaoberajúcim sa problematikou firemnej komunikácie a lobingu, ktorí si chcú prehĺbiť znalosti v tejto oblasti. Z vedomostí získaných počas kurzu budú ťažiť interní aj externí  pracovníci v oblasti Public Affairs

Formát

 • Prezenčná forma stretnutí s online materiálmi
 • 2-mesačný kurz,
 • 4 hodinové stretnutia raz týždenne

Obsah kurzu

Public Affairs Akadémia vám umožní lepšie pochopiť:

 • Úlohu firemnej komunikácie v činnosti firmy
 • Mechanizmy a nástroje Public Affairs
 • Špecifiká lobingu na Slovensku
 • Priebeh legislatívneho procesu
 • Manažment zainteresovaných strán (stakeholderov)
 • Formovanie koalícií pre dosiahnutie cieľov PA
 • Úlohu politického PR v kontexte PA
 • Prínos PA vo firmách
 • Vnímanie činnosti PA politikmi.

Lobbing Academy

časť 1 - 2h
Expertné stretnutie
Public Affairs a jeho úloha v modernej organizácii

Praktické vymedzenie Public Affairs

časť 2 - 2h
Expertné stretnutie
Úlohy, ciele, príležitosti v Public Affairs

Vymedzenie Public Affairs, typológia pozícií v Public Affairs (konzultanti, manažéri, asociácie, zväzy…)

časť 1 - 2h
Expertné stretnutie
Nástroje Public Affairs (stakeholder mapping, analýzy, networking)
časť 2 - 2h
Workshop
Zostavovanie Public Affairs stratégie - kľúčové atribúty
časť 1 - 2h
Prednáška + workshop
Štruktúra a komunikácia politických strán vs PA
časť 2 - 2h
Workshop
Politika a delenie moci v politike a politických stranách

Ako fungujú politické strany, ako sa delí moc po voľbách (formovanie koalícií a kľúčových pozícií vo verejnej sfére)

časť 1 - 2h
Prednáška
Teoretické vymedzenie lobingu

Čo je to lobing? Aká je jeho úloha v demokratickej spoločnosti a v korporátnom svete?

časť 2 - 2h
expertné stretnutie
Lobing a jeho vnímanie kľúčovými zainteresovanými stranami
Vnímanie lobingu vo verejnom diskurze a jeho pridaná hodnota
časť 1 - 2h
Prednáška
Teoretické vymedzenie legislatívneho procesu

Ako prebieha proces tvorby legislatívy a verejných politík? V ktorej z jeho fáz je najvhodnejší čas na presadzovanie Vašich záujmov?

časť 2 - 2h
Expertné stretnutie
Špecifiká legislatívneho procesu

V tejto časti sa bližšie pozrieme na vybrané špecifiká legislatívneho procesu – vrátane skrátených legislatívnych konaní či poslaneckých návrhov zákonov

časť 1 - 2h
Expertné stretnutie
Parlamentarizmus ako významná súčasť Public Affairs

Možnosti uplatňovania Public Affairs v parlamentnej dimenzii vrátane možností interakcie s poslancami parlamentu

časť 2 - 2h
Expertné stretnutie
Výbory Špecifiká parlamentnej dimenzie – pôsobnosť výborov a možnosti uplatňovania Public Affairs v rámci parlamentných procedúr
časť 1 - 2h
Expertné stretnutie
Public Affairs optikou korporátu a externého konzultanta

Spojenie oboch pohľadov ako cesta k úspešnému presadzovaniu záujmov

časť 2 - 2h
Expertné stretnutie
Public Affairs: spolupráca a synergie

Ako vytvoriť silný predpoklad k úspechu? Spoluprácou a kreovaním synergií. Hľadanie vhodných partnerstiev je neoddeliteľnou súčasťou Public Affairs a v tejto časti sa preto pozrieme na úlohu zväzov, obchodných komôr či iných reprezentatívnych združení a koalícií.

časť 1 - 2h
Expertné stretnutie
Presadzovanie záujmov podporou Public Policy PR

Jazyk, jeho tón a aj komunikačné prostriedky – to všetko je základom pre efektívnu tvorbu a zacielenie obsahu podporujúceho presadzovanie záujmov vo verejnom diskurze.

časť 2 - 2h
Workshop
Aké sú ideálne modely Public Policy PR?
Mám záujem!